Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Dec 25, 2022

נלמד לע"נ
הרה"ח ר׳ זיסא ארי׳ ב״ר אברהם חיים הלוי ז"ל

נלמד לזכות
החתן לייב בן מרים
והכלה תמר שיפרה בת חנה
נדבת אבי החתן הר"ר ראובן מאזורסקי הי"וDec 15, 2022

נלמד לזכות
החתן אברהם בן שרה הינדה חיה
הכלה פריידא בת רחל
נדבת אביו הר"ר שלמה גרינפלד הי"ו


Dec 14, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נלמד לזכות רפואה שלימה
זאב בן לאה בתשח"י
נדבת משפחתו שיחי'


Dec 6, 2021

נלמד לזכות
החתן אליעזר אלימלך בן חי' שיינדל
הכלה פריידא תרצה בת עטל פערל
נדבת אביו
הר"ר שאול בראך הי"ו