Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Nov 29, 2019

חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר לתרום כאן
 
בכדי להירשם לקבל שיעורים...


Nov 29, 2019

?איזה תועלת יש להקב"ה מהצער העמוק שיש לי
 
חכם לב יקח מצוות
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן...Nov 28, 2019

חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר לתרום כאן
 
בכדי להירשם לקבל שיעורים...