Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני
Jun 26, 2022

נלמד לזכות לרפואה שלימה

להרה"צ מרן חי יצחק בן אסתר רבקה

בתוך שאר חולי ישראל


Jun 22, 2022

נלמד לע"נ
האה"ח מרת אלטע אסתר יכט ב"ר זאב ע"ה
נלב"ע כ"ג סיון תש"ס

נלמד לע"נ
האה"ח גאלדא ב"ר אשר ע"ה
נדבת
הר"ר שמואל מאיר האלצער הי"ו

נדבת לזכות
החתן שלמה זלמן בן יהודית
הכלה מרים גאלדא...