Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Jan 31, 2020

חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר לתרום כאן
 
בכדי להירשם לקבל שיעורים...


Jan 31, 2020

חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר לתרום כאן
 
בכדי להירשם לקבל שיעורים...
Jan 30, 2020

אכילת קוגל בשבת - וביאור ענין עונג שבת
 
חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר...