Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני
May 31, 2020

הקב"ה לא נותן לך מצב שלא תוכל להתמודד איתו

 

נלמד לזכות אליעזר בן פיגא ומשפחתו


May 28, 2020

פטרון השבוע

נדבת ידידינו החשוב המסור בלו"נ להפצת השיעורים

הר"ר יואל וואלדמאן הי"ו

לרגל שמחת הבר מצווה לבנו היקר

כמר מרדכי ני"ו

יה"ר שיזכה לראות הרבה נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח