Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

הודעה משמחת - שיעור בירושלמי

Nov 17, 2022

הודעה משמחת - שיעור בירושלמי

לרגל התחלת מסלול חדש בלימוד תלמוד ירושלמי על סדר הדף של 'עוז והדר', נתחיל בלי"נ ובס"ד לשלוח שיעור חדש מדי יום.
חפץ השם בידינו יצליח

להצטרפות לקבלת...


Nov 8, 2022

שבת הבינני עם הרב שמעון שפיצער שליט"א - לונדון - פרשת חיי שרה תשפ"ג

 

להרשמה

https://machonhavineini.com/shabbos/

Shabboshavineini@gmail.com


מודעה - המגיד שיעור שליט"א ישהה בניו יורק

Mar 25, 2022

מודעה

בעזהשי"ת המגיד שיעור שליט"א ישהה בניו יורק עד יום ראשון פ' טהרה ב' ניסן.

השיעורים היומים יתקיימו בעזהשי"ת בכל יום בשעה 10:00 בבוקר בביהמ"ד נעימות החיים.

1456 46th St. Brooklyn NY 11219

 

!הבית...


שמחת פורים ומשלוח מנות אצל המגיד שיעור

Mar 15, 2022

ליהודים היתה אורה ושמחה

שמחת פורים ומשלוח מנות אצל המגיד שיעור
הרב שמעון שפיצר שליט"א
יתקיים ביום הפורים דפרוזים
מהשעה 12:30 עד השעה 2:00
בביתו רחוב האתרוג 57א גבעת זאב

בברכת
פורים...