Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Mar 15, 2023

נלמד לזכות לרפואה שלימה
לנתן אליהו בן שירין
נדבת הר"ר בנימין ווייזר הי"ו


Feb 15, 2023

נלמד לע"נ
הרה"ח ר' יעקב שמואל בן ר' אלטר אהרן ז"ל


Jan 11, 2023

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה


Jan 4, 2023

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נדבת על ידי
הר"ר יעקב יוסף הלוי ווערצבערגער הי"ו
לרגל שמחת הברית לבנו היום ולתת שבח והודאה להקב"ה על כל הטוב אשר גמולו


Dec 28, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה