Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Nov 23, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נלמד לע"נ
הרה"ח ר' אביגדור שלום ב"ר דוד מרדכי ז"ל
מייזעלס
היארצייט היתה יום ד' פרשת חיי שרה, כ"ב חשון
Nov 2, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נלמד לזכות
החתן אהרן יעקב בן העניא מרים
והכלה אסתר בת לאה
נדבת אבי הכלה
הר"ר אהרן גרינולד הי"ו


Sep 14, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נדבת לזכות עזריאל בן העניא רבקה שעהר
וזו' חנה בת רייזל
לכבוד החתונה של בתם הערב
לזכות החתן שמואל יעקב בן מילכא טויבא
והכלה רוזא בת חנה