Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


Jan 21, 2022

נלמד לע"נ הרה"ח
ר' בנימין בייניש ב"ר ישראל ז"ל
נדבת משפחת רוזנבוים הי"ו

נלמד לזכות
דוד בן פיגא ומשפחתו


Jan 14, 2022

ליל שישי חלק ד

נלמד לזכות
דוד בן פיגא ומשפחתו


Jan 7, 2022

נדבת הר"ר יהודה לייב גאלדמאן הי"ו
לרגל הולדת התאומות בשטו"מ

נלמד לזכות
דוד בן פיגא ומשפחתו