Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני
Nov 28, 2018

השיעור נדבת לזכות להצלחת המגבית
"הצילו קהילת בית אהרן - קייב - יד ישראל"
קח חלק בעבודת הקודש ותקרב אידישע נשמות לאבינו שבשמים
לתרומות לחץ כאן - Click here to donate
053-311-0743    347-351-2400


Nov 27, 2018

השיעור נדבת על ידי ידידנו
הר"ר נפתלי וואלפין הי"ו
לרגל נישואי בתו בשטו"מ
יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל על דרך התורה וחסידות
 
ועל ידי ידידנו
הר"ר ארי קנאפפלער הי"ו
לרגל שמחת...