Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

הודעה משמחת - שיעור בירושלמי

Nov 17, 2022

הודעה משמחת - שיעור בירושלמי

לרגל התחלת מסלול חדש בלימוד תלמוד ירושלמי על סדר הדף של 'עוז והדר', נתחיל בלי"נ ובס"ד לשלוח שיעור חדש מדי יום.
חפץ השם בידינו יצליח

להצטרפות לקבלת...


ליל שישי - שבת פרשת כי תבוא מונסי - בורו פארק

Sep 15, 2022

'מודעה חשובה לחברינו וידידנו שיח

הנני בזה להודיע, שלקראת ימי הרחמים והרצון ישהה המגיד שיעור הרב שמעון שפיצער שליט״א בעזהשי"ת בניו יורק לשבת הבעל"ט שבת קודש פרשת כי תבוא

 ליל...


מודעה - המגיד שיעור שליט"א ישהה בניו יורק

Mar 25, 2022

מודעה

בעזהשי"ת המגיד שיעור שליט"א ישהה בניו יורק עד יום ראשון פ' טהרה ב' ניסן.

השיעורים היומים יתקיימו בעזהשי"ת בכל יום בשעה 10:00 בבוקר בביהמ"ד נעימות החיים.

1456 46th St. Brooklyn NY 11219

 

!הבית...


שמחת פורים ומשלוח מנות אצל המגיד שיעור

Mar 15, 2022

ליהודים היתה אורה ושמחה

שמחת פורים ומשלוח מנות אצל המגיד שיעור
הרב שמעון שפיצר שליט"א
יתקיים ביום הפורים דפרוזים
מהשעה 12:30 עד השעה 2:00
בביתו רחוב האתרוג 57א גבעת זאב

בברכת
פורים...


שבת התעלות והתחזקות - פרשת תצוה - תשפ"ב

Jan 24, 2022

בס״ד

שבת התעלות והתחזקות

שמחים אנו להודיע שבעזהשי"ת בשבת קודש פרשת תצוה הבעל"ט יערך שבת התעלות והתכנסות בהשתתפות הרב ר' שמעון שפיצער שליט''א בערי הקעטסקילס בניו יארק, השבת מיוחד...