Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Jun 21, 2022

נלמד לזכות
אליעזר בן פיגא ומשפחתו

נתנדב ע"י הר"ר ישראל חיים שטרויס הי"ו
לזכות בנו החתן נתן בן שרה רחל בלומא
והכלה פיגא רבקה בת מירל ברכה רוזא
May 31, 2022

נלמד לזכות
אליעזר בן פיגא ומשפחתו

נלמד לע"נ
הרה"ח ר' אשר לעמיל ב”ר יצחק ז"ל - יארצייט ראש חודש סיון
ולע"נ הרה"ח ר' שלום אלי’ צבי ב”ר אשר לעמיל ז"ל