Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Mar 23, 2023

נדבת לכבוד ולזכר
הרה"ק ר' יעקב יוסף מסקווירא זצוק"ל
לרגל היומא דהילולא הערב

נלמד לזכות
החתן אברהם לייב בן מירל
והכלה הדס ריזל בת טעמא מירל
נדבת אבי הכלה הר"ר הערשל נוסנצווייג הי"ו