Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 31, 2020

נלמד לזכות לרפואה שלימה לשמעון חיים בן פיגא בריינא בתשח"י
נדבת הר"ר שמואל פנחס טננבוים הי"ו
יה"ר שיזכה לשנים טובות וארוכות עם בריאות עושר ואושר

פרנס השבוע
נדבת לכבוד שמחת הנישואין של
החתן יעקב יהושע בן גאלדא
והכלה מרים בת פיגא ניסל
נדבת אביו ידידינו מחברי 'ועד הפועל'
הר"ר אשר זאב ניימאן הי"ו
יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל עם דורות ישרים ומבורכים