Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינניMar 28, 2019

נדבת ידידנו הנכבדים לכבוד ההילולא קדישא של
הרה"ק ר' אלימלך מליזענסק זצוק"ל

הר"ר שאול יצחק צענווירט הי"ו
לע"נ הוריו
הרה"ח ר' אברהם אלעזר בן הרה"ח ר' משה יהושע העשיל ז"ל הנו"מ ביילא...