Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


זיכוי הרבים

Feb 27, 2018

לאור בקשת רבים החפצים לקבל את השיעורים בכתב מדי יום ביומו, הננו פונים אל קהל השומעים, אשר מי מכם החפץ לזכות את הרבים לממן את עלות כתיבת השיעורים מדי יום ביומו או למשך תקופה...