Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Sep 30, 2018

נמסר בביהכ"נ הגדול של תולדות אהרן הו"ר לפני הלל


Sep 27, 2018

חלק א' - סיפורי צדיקים

חלק ב' - עבודת לצחוק מן העולם

חלק ג' - השמחה הגדולה של אתה בחרתנו - השמחה גדולה בשמחת בית השואבה עבודת התשוקה לדבר שבקדושה

חלק ד' - גודל ההשגה שאדם יכול...


Sep 26, 2018

נמסר בביהמד בית פנחס דחסידי בעלזא בעיר אשדוד