Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני

Sep 14, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נדבת לזכות עזריאל בן העניא רבקה שעהר
וזו' חנה בת רייזל
לכבוד החתונה של בתם הערב
לזכות החתן שמואל יעקב בן מילכא טויבא
והכלה רוזא בת חנה


Sep 7, 2022

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נדבת לזכות לרפואה שלימה חיים יוסף בן לאה בתשח"י
הזקוק לרחמי שמים מרובים
נדבת הר"ר יואל וועבער הי"ו

נלמד לזכות
החתן חיים שלום בן...