Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Sep 8, 2022

נלמד לע"נ
הרה"ח ר' יעקב שמואל ב"ר אלטר אהרן ז"ל

נדבת לזכות לרפואה שלימה חיים יוסף בן לאה בתשח"י
הזקוק לרחמי שמים מרובים
נדבת הר"ר יואל וועבער הי"ו

נלמד לזכות
החתן נפתלי הירצקא בן יוטל חוה רבקה
הכלה לאה שפרינצא בת ציפא רייזל
נתנדב ע”י אביו הר"ר מאיר דייטש הי"ו