Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Jul 31, 2018

נדבת ידידינו הר"ר ישראל רוזנבוים הי"ו

לרגל שמחת הברית לבנו בשטו"מ

יה"ר שיזכה לראות הרבה נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח