Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


Jul 31, 2018

נדבת ידידינו הר"ר ישראל רוזנבוים הי"ו

לרגל שמחת הברית לבנו בשטו"מ

יה"ר שיזכה לראות הרבה נחת דקדושה ממנו ומכל יוצ"ח