Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Jan 4, 2023

נלמד לזכות
יחזקאל זאב מאיר בן מלכה ציפורה

נדבת על ידי
הר"ר יעקב יוסף הלוי ווערצבערגער הי"ו
לרגל שמחת הברית לבנו היום ולתת שבח והודאה להקב"ה על כל הטוב אשר גמולו