Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 30, 2020

נלמד לזכות ידידנו הר"ר יחזקאל ענגל הי"ו
לישועה ברכה והצלחה

פרנס השבוע
נדבת לכבוד יום החתונה של
החתן יעקב יהושע בן גאלדא
והכלה מרים בת פיגא ניסל
נדבת אביו ידידינו מחברי 'ועד הפועל
הר"ר אשר זאב ניימאן הי"ו
יה"ר שיזכו לבנות בית נאמן בישראל עם דורות ישרים ומבורכים

נלמד לזכות האשה מלכה יסכה בת יעל
לבשורות טובת ורוב נחת