Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Jan 31, 2020

חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר לתרום כאן
 
בכדי להירשם לקבל שיעורים או עדכונים ניתן להתקשר למספר הנ"ל וכן להשיב למייל זו או לשלוח מייל ל 
 info@lomdoschasidus.com