Preview Mode Links will not work in preview mode

HAVINEINI


Jan 31, 2020

חכם לב יקח מצוות 
כל החפץ לזכות את הרבים ע"י השתתפות בהפצת השיעורים לזכות, לע"נ או לכבוד שמחה 
יפנה נא אל מערכת הבינני במספר 732-907-0123, וכן אפשר לתרום כאן
 
בכדי להירשם לקבל שיעורים או עדכונים ניתן להתקשר למספר הנ"ל וכן להשיב למייל זו או לשלוח מייל ל 
 info@lomdoschasidus.com