Preview Mode Links will not work in preview mode

Havineini - הבינני


Dec 30, 2019

השיעור נתנדב ע"י  
  הר"ר יואל ווערצבערגער הי"ו להצלחה ולברכה בכל הענינים 
הר"ר אלישע גאטדינער הי"ו לרגל הכנס בנו לבריתו של אברהם  אבינו, ולגמר חתימה טובה
הר"ר הרוצה בעילום שמו לזכות לגמר חתימה טובה 
לזכות מרדכי בן פערל 
הר"ר חיים העללער הי"ו
להלל והודאה להקב"ה על כל הטוב אשר  גמלו ובפרט שבא בנו בקשרי שידוכין
  הר"ר בן ציון זילביגער הי"ו להצלחה ולברכה בכל הענינים 
  הר"ר יהודה גארטנהויז הי"ו להצלחה ולברכה בכל הענינים  
הר"ר הרוצה בעילום שמו לכבוד ולזכר הרה"ק ר' יעקב חיים זצוק"ל אדמו"ר מסטאלין מנו"כ בדיטרויט, ולע"נ הרה"ח ר' יהודה בן רחל אקערמאן ז"ל